foskbloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

Utmaningar för Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete — april 12, 2013

Utmaningar för Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete

Igår deltog undertecknad vid ett rundabordssamtal om nordisk säkerhet. Samtalet arrangerades av Moderaterna med anledning av Nordiska ministerrådets temassession den 11 april om Nordens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt civil säkerhet.  Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2013. Deltagare i rundabordssamtalet var Försvarsministern Karin Enström, Ine Eriksen Søreide (Høyre) som är ordföranden i Norska stortingets utrikes- och försvarsutskott, Cecilia Widegren (M) som är ordförande i Försvarsberedningen och försvarsutskottets vice ordförande, och Charlotte Wagnsson som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Mitt inlägg vid rundabordssamtalet handlade om några av utmaningarna för det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet.  Här är det till att börja med är det intressant att redogöra för ett par kommentarer som jag fick när vi presenterade boken Norden mellan stormakter och fredsförbund, i november 2012. Mitt bokkapitel heter ”Ett oväntat uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete” och där analyserar jag utvecklingen av nordiskt samarbete inom utrikespolitik, internationella insatser, försvarspolitiskt samarbete, försvarsmaterielsamarbete och samhällssäkerhet. I kapitlet undersöks i vilken utsträckning samarbete äger rum inom området och om avsaknad alternativt närvaro av samarbete kan ses som drivet av realpolitik, idealpolitik och/eller inrikespolitik.

Sammanfattningsvis var resultatet att realpolitik och inrikespolitik har varit de mest dominerande faktorerna där realpolitik förklarar avsaknad av samarbete under kalla kriget och sedan (tillsammans med inrikespolitik) förklarar framväxt eller existerande samarbete under 00-talet. Idealpolitik är inte en lika stark förklaringsfaktor.

Två av kommentarerna jag fick på min presentation då gick delvis ut på samma sak, den första kommentaren var att det ökade samarbetet som jag ser sedan kalla krigets slut inte är oväntat och den andra att det inte är någon reell ökning av samarbetet, det vill säga inget uppsving. De här kommentarerna kom från personer som arbetar/har arbetat praktiskt på myndigheter och departement med dessa frågor.

Utifrån min forskning är det ingen tvekan om att det från politisk sida varit ett uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete sedan 2007. Hur oväntat det varit kanske kan diskuteras.  Men kommentarerna är intressanta för de belyser en sorts särkoppling mellan de aktiviteter som äger rum i myndighetsvärden och den politiska vikt som dessa aktiviteter tillmäts.

Detta medför att det (åtminstone) finns tre viktiga utmaningar för den politiska nivån vad gäller nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete.

Den första handlar om betydelsen och behovet av samnordiskt samarbete. De flesta konkreta samarbeten som sker på myndighetsnivå sker bilateralt mellan nordiska länder. I vilken utsträckning är det nödvändigt/önskvärt att samarbetet övergår i samnordiskt samarbete där fler nordiska länder än två åt gången ingår? Skapandet av Nordefco verkar indikera att ett sådant behov finns?

Den andra utmaningen är hur man från politiskt håll hanterar det faktum att de tongivande länderna i det nordiska samarbetet (Norge-Sverige-Finland) inte alla är medlemmar i Nato? Hur långt kan man praktiskt driva samarbetet framåt utan att behöva ”ta” i Natofrågan? Ganska långt har det visat sig hittills men någonstans går gränsen, frågan är bara var? Går man djupare in i försvarspolitiskt samarbete kommer natofrågan komma som ett brev på posten. Se t ex årets  konferens i Sälen anordnad av Folk och Försvar, där det verkar som om anden helt plötsligt lämnat flaskan.

Den tredje utmaningen knyter an till inledningen ovan. På myndighetsnivå tuffar samarbetet på huvudsakligen enligt tidigare mönster (inget oväntat, inget uppsving) och flyttar succesivt den praktiska gränsen för samarbete framåt så långt det går givet nuvarande politik vad gäller medlemskap i Nato. Det innebär att fortsatt/fördjupad utveckling ligger i händerna på den politiska nivån. Det är på den politiska nivån som makten över den framtida utvecklingen ligger.  Hur viktig bedömer man att den förändrade strategiska rollen för Norden är? Möts politiska utmaningar bäst med hjälp av mer (sam)nordiskt samarbete? Vilket/vilka problem är Norden lösningen på (här kan man tänka sig olika problem, minskade nationella försvarsbudgetar, förändrat strategiskt läge) och man kan även fundera på om formen/innehållet för lösningen är beroende av vilket problem man fokuserar på?

/MB

Britz, Malena (2012) “Ett oväntat uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete” i Doeser, Fredrik & Magnus Petterson & Jacob Westberg (red.) Norden mellan stormakter och fredsförbund. Stockholm: Santérus Academic Press.

Bailes, Alyson J.K & Gunilla Herolf & Bengt Sundelius (red.) (2006) The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press.

Doeser, Fredrik & Magnus Petterson & Jacob Westberg (red.) (2012) Norden mellan stormakter och fredsförbund. Stockholm: Santérus Academic Press.

Annonser
Norden mellan stormakter och fredförbund — november 27, 2012

Norden mellan stormakter och fredförbund

Norden mellan stormakter och fredsförbund. Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det nya och gamla EuropaDetta är titeln på en bok där undertecknad är medförfattare. Boken (som redigerats av Fredrik Doeser, Magnus Petterson och Jacob Westberg) kom ut 12 november då författarna presenterade den vid ett seminarium som hölls i gamla riksdagshuset. Boken sträcker sig över de senaste 200 åren, men mitt kapitel berör samtida säkerhetspolitiskt samarbete i vid bemärkelse (utrikespolitiskt samarbete, samarbete inom nationella insatser, försvarspolitiskt samarbete, försvarsindustripolitiskt samarbete, samt samarbete inom området samhällssäkerhet).

/MB

Krisinfobloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

O.A.Jonsson

Säkerhetspolitiska Reflektioner

Mänsklig Säkerhet

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

News from EUobserver

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

foskbloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.